Homepagedesign.nl

Algemene voorwaarden
Versie 2018 

Klik hier om in pdf-formaat te downloaden

Algemene voorwaarden

Homepagedesign.nl levert WebHosting, Webdesign en Web-onderhoud.
Deze voorwaarden regelen de betrekkingen tussen "Homepagedesign.nl" en "Opdrachtgever"

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Homepagedesign.nl wordt gesloten.

1.2. Producten en diensten van Homepagedesign.nl: de door Homepagedesign.nl  te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Homepagedesign.nl.

1.4. Webleverancier: een leverancier bij wie Homepagedesign.nl faciliteiten huurt of koopt ten behoeve van het exploiteren van internetpagina's, hostpakketten, domeinen, en e-mail.

1.5. Hostpakket: een combinaties van produkten en diensten zoals op de website van homepagedesign.nl omschreven. Een host pakket kan ondere andere  bevatten: Gebruikers-accounts, SQL databases, Subdomeinen, FTP accounts, SSH Toegang, controlpanel, Htaccess, POP3 accounts, e-mail aliassen, Webmail, Email forwarding, Auto-responders.

2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Homepagedesign.nl .

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Homepagedesign.nl  niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Homepagedesign.nl  gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Homepagedesign.nl  schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Homepagedesign.nl  heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Homepagedesign.nl ; bij de huur van een domein dienen tevens de eventuele entreebijdrage, de eerste periodieke vergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Homepagedesign.nl .

4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

4.4. De overeenkomst is niet overdraagbaar.

5. Duur en beëindiging

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengt cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

5.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5.3. Homepagedesign.nl  kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Homepagedesign.nl  niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4. Homepagedesign.nl  heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Homepagedesign.nl  het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

5.6. opdrachtgever kan vrijelijk over zijn informatie-data beschikken.
- Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor Homepagedesign.nl op het aanbod van opdrachtgever nadrukkelijk uit. Pornografisch en/of obsceen materiaal is niet toegestaan.
- "Spammen", zijnde het massaal, eenvormig per email verspreiden van boodschappen kan tot onmiddelijke afsluiting van Afnemer's aanwezigheid op Homepagedesign.nls webruimte leiden.
- Overigens is elke poging schade toe te brengen aan Homepagedesign.nl's eigendommen uitdrukkelijk verboden en kan naast een onmiddelijke
afsluiting leiden tot verhaalprocedures wegens (gevolg)schades.

5.7.De ter beschikking staande webruimte mag uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de USA-wetgevingen. opdrachtgever verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Homepagedesign.nl geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd.

6.Levering en leveringstijd

6.1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Homepagedesign.nl  zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3. Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsmede het niet nakomen van de verplichtingen van de leverancier van Homepagedesign.nl (flexwebhosting).

7.2. Homepagedesign.nl  is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8 Data/emailverkeer

Het data/emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1 MB  € 0,05 ex BTW berekend. In sommige gevallen kan Homepagedesign.nl  vragen om een voorschot.

9. Prijzen

9.1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9.2. Homepagedesign.nl  heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Homepagedesign.nl  .

10.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Homepagedesign.nl  het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.

10.4. Homepagedesign.nl  stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

10.5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

10.6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Homepagedesign.nl  kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Homepagedesign.nl  een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10.7. Betaling van de verschuldigde kosten kan bij wederzijds goedvinden plaats hebben door middel van een jaarlijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

10.8. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

10.9. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Homepagedesign.nl  is voldaan.

10.10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Homepagedesign.nl  een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10.11. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Homepagedesign.nl  het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Homepagedesign.nl  site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

11.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Homepagedesign.nl  ter van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Het door Homepagedesign.nl  vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Homepagedesign.nl .

13. Aansprakelijkheid

13.1. Homepagedesign.nl  is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Homepagedesign.nl  weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Homepagedesign.nl  kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Homepagedesign.nl  of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Homepagedesign.nl.

13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Homepagedesign.nl  slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Homepagedesign.nl  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart Homepagedesign.nl  voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Homepagedesign.nl  .

13.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Homepagedesign.nl  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Homepagedesign.nl  is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

13.5. Homepagedesign.nl  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

13.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Homepagedesign.nl  mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

13.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Homepagedesign.nl  . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Homepagedesign.nl  als gevolg daarvan lijdt.

13.8. Homepagedesign.nl zal de door opdrachtgever gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem aanvragen en is niet aansprakelijk voor welke
(gevolg)schade die enige derde geleden heeft wegens overtreding van diens rechten door dit handelen van opdrachtgever.

13.9. De gegevens van de webleverancier waarvan de faciliteiten worden doorgeleverd aan de opdrachtgeven zullen aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld .

14 Ondersteuning

14.1. Homepagedesign.nl treedt op als zogenaamde reseller. Bij aanvang van de host-overeenkomst wordt aan de opdrachtgever bekendgemaakt bij welke webleverancier de hosting wordt ondergebracht.

14.2 Homepagedesign.nl verwijst voor ondersteuning door naar de daartoe aanwezige faciliteiten van de webleverancier. Ook de technische ondersteuning wordt door de webleverancier verzorgd. Bij conflicten tussen opdrachtgever en webleverancier zal Homepagedesign.nl bemiddelen, maar is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade door het niet nakomen van verplichtingen door de webleverancier en andere derden.

14.3. De opdrachtgever heeft middels een controlepaneel via internet het beheer over zijn hostpakket.  Hij ontvangt een beheerdersaccount daarvoor. Hij draagt zelf de volledige zorg voor de inrichting en onderhoud van het hostpakket en de gebruikers-authorisatie, tenzij anders is overeengekomen.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16. Buitengebruikstelling

16.1. Homepagedesign.nl  heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Homepagedesign.nl  niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Homepagedesign.nl  zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Homepagedesign.nl  kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Homepagedesign.nl  gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 100 euro excl. BTW.

17. Reclame

17.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Homepagedesign.nl  vervalt.

17.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Homepagedesign.nl  .

17.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

17.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

18. Wijziging van de voorwaarden

18.1. Homepagedesign.nl  behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

18.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Homepagedesign.nl  en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

19.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomende, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Roermond.