Homepagedesign.nl

Privacyverklaring 
Versie 2018 

Klik hier om de pdf-versie te downloaden

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring Homepagedesign.nl

Homepagedesign.nl, gevestigd aan Dorpstraat 38 6095 AH Baexem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Homepagedesign.nl
Peter Berghs
Dorpstraat 38
6095 AH Baexem

Telefoon: 0621884691

Website https://www.homepagedesign.nl
mail: info@homepagedesign.nl
Kvk nummer 12054030

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Homepagedesign.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geregistreerde internet domeinnaam

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@homepagedesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Homepagedesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U als houder op te geven bij de registratie van een internetdomeinnaam
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Homepagedesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Homepagedesign neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Homepagedesign) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 

Homepagedesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  Bewaartermijn Reden
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geregistreerde internet domeinnaam
Gedurende lopend dienstenabonnement. Levering, facturering, domeinnaamregistratie
 • Voor- en achternaam
 • GeslachtAdresgegevens
 • E-mailadres 
Na afloop abonnement  gedurende verplichte bewaartermijn belastingdienst. Wettelijke verplichting bewaren boekhouding


Delen van persoonsgegevens met derden:
Homepagedesign deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Homepagedesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Homepagedesign geen  persoonsgegevens aan andere derden.

 

Categorie
 Naam
 
Doel Gegevens
Webhosting Flexwebhosting BV domeinnaamregistratie

voorletters,
achternaam,
geslacht,
adres,
telefoonnummer,
emailadres

Domeinregistratie Internet Service Europe BV
(Opendomainregistry)
domeinnaamregistratie voorletters,
achternaam,
geslacht,
adres,
telefoonnummer,
emailadres
Domeinregistratie
(indirect)
Stichting SIDN Nederland domeinnaamregistratie voorletters,
achternaam,
geslacht,
adres,
telefoonnummer,
emailadres
Boekhouding V.A.C. Vliegen, Roermond Boekhouding en belastingopgaven voorletters,
achternaam,
adres,
factuurgegevens


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Homepagedesign gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Homepagedesign.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@homepagedesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Homepagedesign.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Homepagedesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op via info@homepagedesign.nl of telefonisch: 06 21884691.